Základní umělecká škola Choceň je příspěvková organizace zřizovaná Městem Choceň. Nalézá se v budově zámku blízko centra města. Přístupnost je výborná nejen pro místní, ale také pro občany okolních obcí. Historická budova inspiruje svými prostory. Na druhé straně právě tyto prostory komplikují výuku (průchozí třídy). Škola tuto situaci řeší spolu s vlastníkem budovy, kterým je Městský úřad Choceň. Pedagogický sbor se snaží o co nejlepší pedagogickou, metodickou i odbornou práci s žáky školy. K tomu přispívá i neustálý zájem pedagogů o doplnění kvalifikace i další odbornosti a účast na vzdělávacích akcích. Vedení školy se snaží o pokud možno plnou aprobovanost pedagogického sboru i stabilizaci zaměstnanců. Tomu, že zájem o naši školu neopadá, odpovídá i neustálý zájem o studium na naší škole, bez ohledu na klesající trend v žákovské populaci. Daří se i spolupráce s rodičovskou i další veřejností. Rovněž tak je škola stále žádána o různorodá předvedení činnosti jednotlivých oborů (kulturní vystoupení, výstavy a další příležitosti ve městě a okolí). Žáci i učitelé účinkují na různých akcích města či okolí a spoluúčinkují na vystoupeních KPU v Chocni, působícím při ZUŠ, které umožňuje absolventům školy pokračovat v umělecké činnosti, a to ve třech hudebních souborech různých žánrů a v jednom tanečním. Škola také celoročně spolupracuje s Městem Choceň a plánování i realizaci kulturního dění ve městě.

ZUŠ nabízí výuku ve všech čtyřech oborech, které nabízí základní umělecké školství: v hudebním, výtvarném, tanečním i literárně dramatickém.Školní vzdělávací program (ŠVP)

Školní vzdělávací program ZUŠ Choceň, který vstupuje v platnost 1.9. 2012, je k nahlédnutí v ředitelně a kanceláři školy od 28. května 2012.


Přijímací řízení do ZUŠ Choceň na šk. rok 2012-2013
Více informací získáte kliknutím na titulek zprávy nebo v sekci jednotlivých oborů:


Směrnice ke stanovení výše úplaty za vzdělávání
Více informací získáte kliknutím na titulek zprávyInformace o škole
Základní umělecká škola Choceň
Pernerova 1
565 01 Choceň
IČ 72 08 78 20
IZO 691 002 495

tel. a fax: 465 471 764
e-mail: zus.chocen@seznam.cz

ředitel
PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.

zástupce ředitele (v oblasti pedagogické)
Bc. Ivona Filipová

finanční referent
Ing. Jarmila Vojtíšková

účetní
Mirka Kašparová

odloučené pracoviště
Českých bratří 133
561 12 Brandýs nad Orlicí

tel.: 465 544 013

vedoucí odloučeného pracoviště
Ivana CharousováŠkolní rok 2012-2013

Interní učitelé
Hudební obor
Beneš Petr - učitel hry na kytaru
Duspiva Milan - učitel hry na kytaru
Filipová Ivona - učitelka sólového a komorního zpěvu Háva Miloš - učitel hry na kytaru Hemelíková Lenka - učitelka hry na zobcovou flétnu, sborového zpěvu, PHV a HN
Houdová Martina - učitelka sólového a komorního zpěvu
Hurychová Petra - učitelka hry na klavír a keyboard
Charousová Ivana - učitelka hry na kytaru
Janáčková Milena - učitelka hry na violoncello, kontrabas Ježková Gabriela - učitelka hry na příčnou a zobcovou flétnu
Jurčíková Taťána - učitleka hry na klavír
Kopecká Vladislava - učitelka hry na klavír
Kopecký Jiří - učitel hry na klavír, HN, korepetitor Kučerová Zdeňkka - učitelka hry na cimbál, sólového zpěvu, korepetitorka Málek Pavel - učitel hry na trubku a zobcovou flétnu Malý Antonín - učitel hry na akordeon
Mikulecká Marta - učitelka hry na klavír
Morávková Lada - učitelka hry na housle a violu
Nová Lenka - učitelka hry na housle a violu
Opletal Vladimír - učitel hry na klavír, keyboard, sborového zpěvu Pascucci Marco - učitel hry na klavír Staňková Jarmila - učitelka hry na akordeon a klavír, korepetitorka Šantrůček František - učitel hry na žesťové nástroje, zobcovou flétnu
Výtvarný obor:
Kaňková Dana 
Voříšková Hana 
Literárně dramatický obor:
Zajíček Jiří
Taneční obor:
Blažková Kateřina
Hofmanová - Pírková Alena
Externí učitelé:
Bezdíčková Pavla - učitelka hry na akordeon
Čopáková Barbora - učitelka hry na klavír
Petruželková Kateřina - učitelka hry na klarinet a saxofon
Štrba Jakub - učitel hry na bicí
Tomášová Hana - učitelka hry na klavír, korepetitorka Nepedagogičtí pracovníci: Faltysová Marcela Jiroušková Ilona Kašparová Mirka Němcová Ivana Vojtíšková Jarmila


Odloučené pracoviště v Brandýse nad Orlicí

Ne každé svou velikostí menší městečko se může pochlubit vlastní hudební školou. Město Brandýs nad Orlicí ano. Na věci nic nemění ani ta skutečnost, že škola je pobočkou Základní umělecké školy v Chocni.
Je celkem pochopitelné, že se za uplynulá desetiletí objevily i určité nesnáze, kupříkladu škola neměla po dlouhou dobu své stálé působiště. Tento problém se však podařilo zdárně vyřešit.
A tak nově získané prostory již poskytují dostatek místa a komfortu potřebného pro úspěšnou činnost. Své zázemí brandýská pobočka našla v jedné z budov Základní školy, na Křetíně, v ulici Českých bratří.

Současným vedoucím pobočky je Ivana Charousová. Dlouhodobě v této funkci působil pan učitel Jaroslav Dostál, za jehož vedení se škola vypracovala na vynikající úroveň, o čemž svědčí nejen soutěžní a koncertní úspěchy brandýských muzikantů, ale netenčící se zájem veřejnosti o dění v ZUŠ.
V Brandýse je realizována pouze výuka hudebního oboru. Mladí muzikanti mají možnost se seznámit s hrou na tyto nástroje: klavír, housle, kytaru, flétnu, akordeon a trubku. Mohou se také učit sólovému zpěvu. Své znalosti si doplňují také výukou hudební nauky a přípravné hudební výchovy. Ani oblast komorní hry nestojí stranou pozornosti. Nabídka je tedy více než široká.
Mladí hudebníci, kromě koncertů pořádaných v Brandýse, mají  možnost zúčastňovat se  kulturních akcí převážně v  ZUŠ v Chocni, ale samozřejmě i jinde. Ti nejlepší jsou pravidelně zařazováni do soutěží ZUŠ.
Hudební působení školy za celou dobu její existence se nesmazatelně vrylo do hudební atmosféry tohoto města. Tím nejkrásnějším důkazem je mj. pravidelná hojná účast posluchačské veřejnosti na "Brandýských hudebních slavnostech" a dalších koncertech pořádaných v místním evangelickém kostele, pověstném vynikající akustikou.

Informace pro veřejnost

Na základě Pokynu MŠMT - O svobodném přístupu k informacím (vyplývajícího ze zákona č. 106/1999 Sb.) dáváme na vědomí toto:

1) ZUŠ Choceň byla založena dne 1.9.1945 jako Městská hudební škola. Pokračovala jako Lidová škola umění (od 1.9.1961) a pak Základní  umělecká škola (od 1.1.1995),  jako samostatný subjekt s hlavní činností zaměřenou na výuku a výchovu 6-18tiletých žáků a s další významnou činností zaměřenou na výuku dospělých, pořádání koncertů, výstav, soutěží, seminářů a podobných akcí.

Nyní jakožto příspěvková organizace, s názvem Základní umělecká škola Choceň, je zřizována Městem Choceň (od 1.1.2011). Současná platná zřizovací listina byla vydána podle  zákona č. 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Hlavní účel a činnost organizace je tento:

ZUŠ Choceň poskytuje základní umělecké vzdělávání podle § 109 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle příslušných prováděcích právních předpisů.

3) Informace o škole, žácích a učitelích poskytuje:

-ředitel školy PhDr. Jiří Kopecký                     pondělí, čtvrtek a pátek od 9.00 do 15.00 v ředitelně

                                                                       tel.: 465 483 571

                                                                       mobil: 734 102 408

                                                                       e-mail: zus.chocen@seznam.cz

 

-zástupce ředitele Bc. Ivona Filipová               pondělí, úterý a středa od 10.00 do 13.00

                                                                       mobil: 603 873 538

                                                                       e-mail: ivona.f@centrum.cz

-finanční referentka školy Ing. Jarmila Vojtíšková a účetní Mirka Kašparová

denně od 10.00 do 14.30 v kanceláři školy

                                                                       tel:        465 471 764

                                                                       e-mail: zus.chocen@seznam.cz

 

Informace o odloučeném pracovišti školy v Brandýse nad Orlicí, Českých bratří 133, poskytuje:

-vedoucí  Ivana Charousová………………..v úterý a v pátek od 12.00 do 17.00

v budově pobočky      

                                                                       tel.:       465 544 013

                                                                       mobil:  604 875 232   

4) Nejdůležitější předpisy, kterými se škola při výkonu své působnosti řídí, jsou k nahlédnutí v ředitelně a kanceláři ZUŠ.

 

V Chocni dne 1. 9. 2012                                                                                                                                                                                          PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D., v.r.

                                                                                   ředitel školy