Taneční obor

 


Pozorujeme-li dítě v každodenním životě, vidíme, že jeho pohyb je protkán řadou tanečních projevů spojených vždy s určitým výrazem - jásavé rozběhnutí ve volném prostoru, veselý výskok, poskoky, zatočení. Ve spojení s hudbou se pak radostný dětský projev silně umocňuje. Touha po pohybu, hra, taneční pohyb z pocitu vnitřní radosti jsou přirozenou součástí dětského života a přivádějí nás přímo k výchozímu bodu poslání tance ve výchově.
Pohyb dítěte předškolního věku je jednolitým projevem celého organismu a naším úkolem v Přípravné taneční výchově je tento pohyb formou pohybových her a hravých cvičení kultivovat.
Příchodem do školy nebo jinou změnou v životě ucelený a harmonický pohybový projev často mizí a můžeme ho opět probudit dlouholetou taneční činností. Proto ve vyučovacím předmětu Taneční průprava u dítěte cíleně rozvíjíme harmonický pohyb, zvyšujeme celkovou pohyblivost, pružnost, obratnost a pohybovou koordinaci a postupně ho dovedeme k uvědomělému ovládání jednotlivých částí těla.
Na činnosti taneční průpravy přímo navazujeme předmětem Současný tanec, využíváme jeho specifik k formování kultivovaného a přirozeného pohybu žáka. V taneční technice učíme žáky uvědoměle řídit pohyb z těžiště a orientovat se ve svém těle, vypracovat vedený pohyb, švihy, vlny, impulsy a skoky. Vedeme žáky k samostatnému řešení prostorových, rytmických a výrazových úkolů, k vyjádření hudebního obsahu a hledání individuálního slovníku, k citlivému pohybovému vyjádření soudobé hudby a vlastních námětů.
Za samozřejmou a nezbytnou součást tance považujeme taneční improvizaci. V předmětu Improvizace a tvůrčí činnost nám nejde pouze o výuku taneční techniky, nýbrž o propojení kvalitních technických dovedností s tvůrčí uměleckou činností. Prostřednictvím tance vytváříme trvalé vztahy mezi myšlením, emocemi a pohybem, tvarujeme žákovu osobnost. Takto chápaný tanec je také velmi účelným výchovným prostředkem.
Specifickými prostředky Lidového tance rozvíjíme taneční techniku a taneční projev žáků, prohlubujeme a rozšiřujeme jejich hudební cítění, smysl pro taneční formu a jemnou pohybovou souhru. Učíme žáky zvládnout základní kroky a charakteristické české a moravské lidové tance. Vedeme je k citlivému a přesnému vyjádření tempa, rytmu, dynamiky a výrazu lidové písně i lidové hudby v nejrůznějších úpravách. Učíme žáky chápat kořeny a podstatné rysy naší národní kultury.
Taneční techniku žáků rozvíjíme specifickými prostředky předmětu Klasický tanec. Upevňujeme správné držení těla, zdokonalujeme pohyby dolních a horních končetin, prohlubujeme pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu. Učíme pohybové kázni, vytrvalosti a vůli.
V Taneční praxi a Taneční praxi a práci se souborem připravujeme taneční choreografie k veřejným vystoupením a soutěžím, dáváme žákům možnost samostatně dotvořit drobné taneční kompozice a následně i jejich choreografie.
Oblast Recepce a reflexe tanečního umění prostupuje všemi předměty studijního zaměření Taneční tvorba, není proto zvlášť klasifikována. Žáky tanečního oboru vedeme k vnímání a prožívání tanečního díla, k orientaci v různých oblastech tanečního umění, k porozumění pohybovému a tanečnímu názvosloví a schopnosti ho používat. Učíme je porovnávat autorská sdělení a sledovat jak jednotliví tvůrci pracují s tanečním námětem a jaké taneční prvky používají k vyjádření obsahu díla. Snažíme se, aby žáci na základě umělecké inspirace hledali vlastní cestu k vyjádření námětu ve své choreografické výpovědi, aby si uvědomovali propojenost vědomostní, pohybové a emocionální stránky tanečníka.
V tanečním oboru vyučují

 

     
 
 
 
Copyright © 2013 Základní umělecká škola Choceň - Všechna práva vyhrazena ++
Úvod | Mapa stránek | Web-SOUL
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Odsouhlaste prosím nastavení cookies souborů pro použití webu. Více informací zde.